Menu Zavřeno

Rubrika: Slovníček pojmů

Maitréja

Po buddhovi Šákjamunim další (pátý) z tisíce buddhů tohoto šťastného věku, kteří sestoupí a roztočí kolo Dharmy. V současnosti pobývá v čisté zemi Tušíta (Ganden). Je příjemcem učení buddhy Šákjamuniho – linie metody, kterou mystickým způsobem předal Asangovi.

Mahájána

Doslova velký vůz, jedna ze dvou hlavních větví buddhismu. Motivací mahájánového praktikujícího je hlavně intenzivní přání aby byly všechny mateřské cítící bytosti vysvobozeny z podmíněné existence, neboli samsáry a přání dosáhnout plného osvícení buddhovství. Mahájána má dvojí dělení: páramitajánu (sútrajánu) a vadžrajánu (tantrajánu, mantrajánu). Viz též hínajána.

Madhjamaka

“Škola střední cesty” jedna ze čtyř buddhistických myšlenkových škol, (viz též vaibhášikasautrantika čittamátra), jejímž zakladatelem je NágárdžunaJako bezjáství jevů postuluje prázdnotu pravé existence. Později se rozdělila na svátantriku a prásangiku, která je, alespoň v tibetské tradici, považována za nejpropracovanější a nejlépe vystihující Buddhův konečný záměr. Zatímco svátantrika, představovaná např. Bhávavikekou a Šantarakšítou uznává existenci částečně ze strany předmětu a částečně ze strany mysli, prásangika, jejímiž významnými představiteli jsou Buddhapálita, Čandrakírti a Šántidéva, tvrdí, že v předmětu není vůbec nic, co by jej činilo tím, co je, a že vše je pouhé označení myslí. Poznání tohoto faktu je nutným předpokladem dosažení jak nirvány, tak osvícení.

Kája

Tělo ve smyslu aspekt nebo soubor osvícených kvalit. Obvykle používané v souvislosti s osvícenou bytostí, která má dvě, tří nebo čtyři těla, podle toho jak jsou klasifikována. Dvěmi jsou tělo tvaru a tělo pravdy (dharmakája a rúpakája), třemi tělo vyzáření, tělo dokonalého požitku a tělo pravdy (nirmanakája, sambhogakája a dharmakája), a čtyřmi tři předešlá plus tělo pravdy sféry reality, svabhavakája, které představuje přirozenost dalších tří těl a sjednocení těla pravdy a těla tvaru.

Karma

Čin, fungování příčiny a následku, kdy pozitivní (ctnostné) činy tvoří štěstí a negativní (nectnostné) činy tvoří utrpení.

Kagjü

Škola tibetského buddhismu založená v 11. století Marpou, Milarepou Gampopou a jejich následovníky. Jedna ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu. Viz též Ňingma, Sakja a Gelug.

Kadam

Škola tibetského buddhismu založená v 11. století Atíšou, Dromtönpou a jejich následovníky označovanými také jako „Kadampa geše“. Předchůdce školy Gelug.

Hínajána

Doslova malý nebo nižší vůz, jedna ze dvou obecných větví buddhismu. Motivace hínajánových praktikujících spočívá zejména v jejich intenzivním přání jejich osobního vysvobození z podmíněné existence neboli samsáry. Dvěma typy hínajánových praktikujících jsou posluchači a osamělí poznávající. Pojem je chápán jako pejorativní a nepřesný, doporučuje se spíš používat pojem théraváda. Viz též mahájána.

Guru

Duchovní průvodce nebo učitel. Ten, kdo žákům ukáže cestu k vysvobození a osvícení. Doslova těžký – těžký znalostí Dharmy. V tantře je učitel vnímán jako neoddělitelný od meditačního božstva a Tří klenotů útočiště. Správná oddanost Guruovi je důležitá pro jakýkoli pokrok na cestě.

Gelug

Ctnostný řád. Škola tibetského buddhismu založená lámou Congkhapou a jeho následovníky na začátku 15. století. Nejmladší ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu. Význačným rysem je důraz na analytické zkoumání a logické zdůvodňování učení. Vyvinul se ze školy Kadam založené Atíšou a Dromtönpou. Viz též Ňingma, Kagjü a Sakja.

Dvanáct skutků buddhy

Činy, který vykoná každý zjevený buddha, vrcholná nirmanakája, kterou byl buddha Šákjamuni a další bude buddha Maitréja: 1. sestup z čisté země, 2. vstup do matčina lůna, 3. bezbolestné zrození, 4. osvojení si věd a umění, 5. královský život radovánek, 6. rozčarování/zřeknutí se, mnišský život, 7. šest let askeze, 8. usednutí pod strom bódhi, 9. překonání nástrah márů, 10. dosažení dokonalého osvícení, 11. roztočení kola Dharmy a 12. odchod do parinirvány.